Switch to English Wole po Polsku

About OpenCoffeeKRK and FAQ

O OpenCoffeeKRK i FAQ

Introduction.

Wprowadzenie.

This FAQ has been updated in August 2015 to take account of the move from Google for Entrepreneurs Krakow -> COLAB co working space via Ambasada Krakowian.

Te FAQ zostały zaktualizowane w sierpniu 2015, aby uwzględniały przenosiny z Google for Entrepreneurs Krakow -> COLAB do przestrzeni co-workingowej poprzez Ambasadę Krakowian.


 1. What is the BIG idea?
  O co tu chodzi?
 2. What is different about OCKRK?
  Co wyróżnia OCKRK?
 3. I don’t speak English very well.
  Nie mówię zbyt dobrze po angielsku.
 4. I don’t speak Polish very well
  Nie mówię zbyt dobrze po polsku.
 5. This event ought to be in Polish, foreigners ought to learn Polish if they are doing business here
  To wydarzenie powinno być po polsku. Obcokrajowcy powinni się nauczyć polskiego, skoro prowadzą tu interesy.
 6. What this about this “1 or 2 minutes” thing. My idea is really interesting, and I need to talk for longer.
  O co chodzi z tymi 1-2 minutami. Mój pomysł jest naprawdę ciekawy, potrzebuję więcej czasu na wypowiedź.
 7. Why don’t you do X Y or Z?
  Czemu nie robicie X, Y I Z?
 8. You ought to do A B and C
  Powinniście zrobić A, B I C.
 9. How can I help?
  Jak mogę pomóc?
 10. We would like to partner with you
  Chcielibyśmy zostać waszym partnerem.
 11. Who pays for this?
  Kto za to wszystko płaci?
 12. Where is Open Coffee Krakow going?
  W którą stronę zmierza Open Coffee Kraków?
 13. Why do we bother?
  Po co to wszystko?
 14. What’s this “8:00 am start” thing?
  O co biega z tą 8:00 rano?
 15. It's too early for me
  Dla mnie to za wcześnie.
 16. You don't seem very serious
  Nie wydajecie się zbyt „poważni.”
 17. I presented my idea and no one was interested. Open Coffee Krakow sucks
  Zaprezentowałem swój pomysł i nikt się nie zainteresował. Open Coffee jest do chrzanu.
 18. What’s with the applause and clapping
  O co chodzi z tym aplauzem i oklaskami?
 19. Who inspires us?
  Kto was inspiruje?
 20. How do we feel about commercial promotion
  Co sądzicie o ludziach, którzy komercyjnie promują swój biznes w czasie spotkań?
 21. What have you achieved?
  Co wy właściwie osiągnęliście?
 22. What's with you weird privacy policy
  O co chodzi z tą waszą postrzeloną polityką prywatności?
 23. Who we are?
  Kim jesteście?
 24. What we are looking for?
  Czego szukacie?
 25. What we able to give?
  Co jesteście w stanie dać?
 26. I’ve got a non business idea or project I want to share?
  Mam niekomercyjny pomysł albo projekt, którym chcę się podzielić.
 27. My business idea has nothing to do with the internet. Can I come along?
  Mój pomysł na biznes nie ma nic wspólnego z internetem. Mogę wpaść?
 28. I’m not an entrepreneur, can I come?
  Nie jestem przedsiębiorcą, mogę przyjść?
 29. Who is behind Mavenpad – your registration tool?
  Kto stoi za Mavenpadem – waszym narzędziem do rejestracji?
 30. I cannot write code. Does it matter?
  Nie umiem pisać kodu. Czy to ma znaczenie?
 31. I don’t have any skills, money, motivation or interest in what you are doing and think this is a complete waste of time?
  Nie mam żadnych umiejętności, kasy, motywacji i nie obchodzi mnie, co tam robicie, a w ogóle to uważam, że to jest kompletna strata czasu.
 32. What about your values ?
  Co z waszymi wartościami?

1. What is the BIG idea?

1. O co tu chodzi?

Open Coffee Krakow is normally an “un-meeting” without a speaker or agenda. We are focussed on attendees, gaining value from other attendees. The rules, tools, structure and moderation aim to facilitate this goal.

Open Coffee Krakow zazwyczaj jest “anty-spotkaniem,” nie ma prowadzącego ani agendy. Skupiamy się na uczestnikach, którzy czerpią wartość z obecności innych uczestników. Reguły, narzędzia, struktura i moderacja służą ułatwieniu osiągnięcia tego celu.

2. What is different about OCKRK?

2. Co wyróżnia OCKRK?

We aim to be welcoming, especially to first timers. We want to make sure that if some kid from an unsupportive background/ country has the courage to join a meeting, they will notice that we are glad they have come because we welcome them.

Staramy się ciepło przyjąć każdego, szczególnie tych, którzy przychodzą po raz pierwszy. Chcemy mieć pewność, że jeżeli jakiś dzieciak pozbawiony wsparcia w swoim środowisku lub kraju będzie miał odwagę dołączyć, zauważy, że witamy go i cieszymy się z jego przybycia.

We are not about making sponsors and speakers feel great. Everyone who comes is important. Everyone gets 1-2 minutes. We ask that people who say something post a link and other details on the “event wall”.

Nie jesteśmy po to, by sponsorzy i mówcy czuli się dobrze. Każdy, kto przyjdzie, jest ważny. Każdy dostaje 1-2 minuty czasu. Prosimy, by ludzie, którzy mówią o czymś, dodali link i inne szczegóły na „tablicę” wydarzenia.

At 09:00 we close the moderated meeting and we encourage everyone to stay for as long as they want to talk to people, find out more about the projects that interest them.

O 9:00 zamykamy część oficjalną, ale zachęcamy wszystkich, by zostali tak długo, jak chcą, rozmawiali z ludźmi i dowiadywali się więcej o projektach, które ich interesują.

3. I don’t speak English very well

3. Nie mówię zbyt dobrze po angielsku.

Come along anyway. Polish is fine. Most people will understand you. We will try to help you.

Przyjdź mimo to. Polski jest w porządku, większość ludzi cię zrozumie. Będziemy starali się pomóc.

4. I don’t speak Polish very well

4. Nie mówię zbyt dobrze po polsku.

No worries the event is held in English.

Nie ma problemu – wydarzenie odbywa się po angielsku.

5. This event ought to be in Polish, foreigners ought to learn Polish if they are doing business here

5. To wydarzenie powinno być po polsku. Obcokrajowcy powinni się nauczyć polskiego, skoro prowadzą tu interesy.

Many of the foreigners present do speak Polish. We don’t agree that the whole world should speak Polish, and we want to support Cracow as a globally relevant place to live, work and play. Willy Brandt reportedly said "If I'm selling to you, I speak your language. But if I'm buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.

Wielu z obecnych tu obcokrajowców mówi po polsku. Nie zgadzamy się jednak z tym, że cały świat powinien mówić po polsku, a chcemy wspierać Kraków jako miejsce życia, pracy i rozrywki o globalnym znaczeniu. Jak miał powiedzieć Willy Brandt: „Jeśli coś ci sprzedaję, mówię w twoim języku. Ale jeśli kupuję od ciebie, dann müssen Sie Deutsch sprechen”.

6. What this about this “1 or 2 minutes” thing. My idea is really interesting, and I need to talk for longer.

6. O co chodzi z tymi 1-2 minutami. Mój pomysł jest naprawdę ciekawy, potrzebuję więcej czasu na wypowiedź.

We keep the limit so that 30 or so people can present their ideas in the hour. If your idea cannot be expressed simply in 1-2 minutes maybe you need to work on it a bit.

Trzymamy się tego limitu, żeby 30 lub więcej osób mogło zaprezentować swoje pomysły w ciągu godziny. Jeśli twojego pomysłu nie da się opisać w ciągu 1-2 minut, to może potrzebujesz trochę nad tym popracować.

After 09:00 we give people who want to explain their ideas in more detail and meet each other have time and space to do that with each other.

Po 9:00 dajemy czas i przestrzeń ludziom, którzy chcą spotkać się i wyjaśnić swoje pomysły bardziej szczegółowo, by zrobili to w węższym gronie.

7. Why don’t you do X Y or Z?

7. Czemu nie robicie X, Y I Z?

Maybe we will, if you help us make it happen

Być może to zrobimy, jeśli pomożesz nam wprowadzić to w życie.

8. You ought to do A B and C

8. Powinniście zrobić A, B I C.

Thanks for the thought. We don’t like being told what to do, but if you help make it happen then we may go for it

Dziękujemy za tę opinię. Nie lubimy, gdy nam się mówi, co mamy robić, ale jeśli pomożesz nam wcielić to w życie, to być może pójdziemy w tę stronę.

9. How can I help?

9. Jak mogę pomóc?

We ♥ you already. There are lots of things you can do, for example: translate this FAQ into Polish. Spread the word about our meetings by blogging/writing articles, bring in new partners, volunteer to help host a meeting, arrive early to help with welcoming guests, sponsor the coffee and cakes, print and put up posters. Please, get in touch with any other ideas.

Już cię ♥. Możesz zrobić mnóstwo rzeczy. Popularyzować nasze spotkania przez blogowanie/pisanie artykułów, przyprowadzanie nowych partnerów, zgłosić się do pomocy przy organizacji spotkania, przyjść wcześniej i pomóc witać przybyłych, zasponsorować kawę i ciastka, wydrukować i rozkleić plakaty. Prosimy, skontaktuj się z nami w kwestii innych pomysłów.

We need a blogger who takes notes during the meetings, posts them on the event wall.

Potrzebujemy blogera, który robiłby notatki w czasie spotkania i wstawiał je na tablicę wydarzenia.

10. We would like to partner with you

10. Chcielibyśmy zostać waszym partnerem.

Great, get in touch, let us know what you propose

Świetnie! Skontaktujcie się z nami i dajcie znać, co proponujecie.

11. Who pays for this?

11. Kto za to wszystko płaci?

COLAB gives us space and coffee for free, we organise it for free, and sponsors somtimes pay for coffee, cakes or sandwitches. It has cost us about 7000 zloty for the first 48 meetings. We are proud of doing this at low cost.

COLAB daje nam darmowe miejsce i kawę, nie bierzemy nic za organizację, a sponsorzy czasami opłacają kawę, ciasto lub kanapki. Pierwsze 48 spotkań kosztowało nas w sumie około 7000 złotych. Jesteśmy dumni, że robimy to niskokosztowo.

12. Where is Open Coffee Krakow going?

12. W którą stronę zmierza Open Coffee Kraków?

We want to bring the “participant focus” concept to evening networking meetings. We want to partner with organisations who are not well represented in the startup community We have supported similar initiatives in other cities such as Tech Saturdays in Wrocław and Open Coffee Alentejo in Portugal, Wintrepreneurs in Google Campus London. For more than a year Open Coffee ran in COLAB Kraków as well - so there was a meeting every Thursday.

Chcemy przenieść koncepcję “skupienia na uczestnikach” na wieczorne spotkania networkingowe. Chcemy wchodzić w partnerstwo z organizacjami, które nie są dobrze reprezentowane w społeczności startupowej. Wspieraliśmy podobne inicjatywy w innych miastach, np. Tech Saturdays we Wrocławiu i Open Coffee Alentejo w Portugalii, Wintrepreneurs w Google Campus w Londynie. Przez ponad rok Open Coffee działało także w COLAB Kraków, więc spotkania były co czwartek.

13. Why do we bother?

13. Po co to wszystko?

We believe that Open Coffee Krakow makes the world a better place and Cracow an even cooler place to live and work. It's also for us.

Wierzymy, że Open Coffee Kraków sprawia, że świat jest lepszym miejscem, a Kraków – jeszcze fajniejszym miejscem do pracy i życia. Także dla nas.

14. What’s this “8:00 am start” thing?

14. O co biega z tą 8:00 rano?

It's a time of day when most people aren’t too busy. Having it so early weeds out people who are only casually interested.

O tej porze dnia większość ludzi nie jest za bardzo zajętych. Poza tym, wczesna pora wycina tych, którzy przychodzą tylko mimochodem.

15. It's too early for me

15. Dla mnie to za wcześnie.

Not for us :-). We think the early start is a great filter. Only the motivated show up, (or maybe the seriously sad and lonely :-).

A dla nas nie :-) uważamy, że wczesne rozpoczęcie to świetny filtr. Tylko zmotywowani się pojawiają (może jeszcze ci naprawdę smutni i samotni :-)

16. You don't seem very `serious`

16. Nie wydajecie się zbyt „poważni.”

Correct. We are anything but corporate. Sometimes Poland shares with Bulgaria the “serious” meme. We however feel that work and life should be as fun as possible. It is important to us that we should challenge the media image of business being about photoshopped men and women wearing expensive clothes in tall shiny buildings. We believe that our informal atmosphere is more welcoming and less threatening. At the same time we take our goals, values and responsibilities deadly seriously. We are all getting older every day, and so we don’t have as much time left to make it even more wonderful

Zgadza się. Jesteśmy wszelacy, tylko nie korporacyjni. Czasami w Polsce występuje znany z Bułgarii „poważny” mem. Nam jednak wydaje się, że praca i życie powinny być wypełnione radością tak bardzo, jak to możliwe. Jest dla nas ważne, żeby podważyć medialny wizerunek biznesu związany z podrasowanymi w Photoshopie mężczyznami i kobietami ubranymi w drogie ubranie w wysokich, błyszczących budynkach. Wierzymy, że nieformalna atmosfera jest bardziej przyjazna i mniej groźna. Ale jednocześnie traktujemy nasze cele, wartości i odpowiedzialność śmiertelnie poważnie. Codziennie się starzejemy, więc nie zostało nam już zbyt wiele czasu, żeby uczynić go jeszcze bardziej cudownym.

17. I presented my idea and no one was interested. Open Coffee Krakow sucks

17. Zaprezentowałem swój pomysł i nikt się nie zainteresował. Open Coffee jest do chrzanu.

We are so sorry. We don’t guarantee you will find people who are interested. You should ask for feedback about why people aren’t interested in your idea.

Bardzo nam przykro. Nie gwarantujemy, że znajdziesz ludzi, którzy się zainteresują. Powinieneś popytać o informację zwrotną odnośnie tego, czemu ludzie nie są zainteresowani Twoim pomysłem.

18. What’s with the applause and clapping

18. O co chodzi z tym aplauzem i oklaskami?

We think it shows that we are really positive and welcoming. It’s unusual. We really do appreciate you showing up so early.

Uważamy, że to pokazuje nasze ciepłe i pozytywne nastawienie. To jest niezwykłe. Naprawdę doceniamy, że pojawiłeś się tak wcześnie.

19. Who inspires us?

19. Kto was inspiruje?

Hive. Brad Feld

Hive. Brad Feld

20. How do we feel about people doing commercial promotion of their businesses during meetings?

20. Co sądzicie o ludziach, którzy komercyjnie promują swój biznes w czasie spotkań?

We welcome it. We want you to make tons of money - if you can do so without doing anything bad.

Proszę bardzo. Chcemy, żebyś zarobił kupę kasy – jeśli możesz to zrobić bez robienia czegoś złego.

21. What have you achieved?

21. Co wy właściwie osiągnęliście?

Good question. People tell us they like our meetings, and more and more people show up. Before #100 event we asked attendees what do they think and response was astounding.

Dobre pytanie. Ludzie mówią nam, że lubią nasze spotkania, pojawia się na nich coraz więcej osób. Przed wydarzeniem nr 100 spytaliśmy uczestników, co myślą, i odpowiedź była zdumiewająca.

22. What's with you weird privacy policy*

22. O co chodzi z tą waszą postrzeloną polityką prywatności?

We think that it really helps to have information on our event wall before, during and after the meeting to facilitate networking. We cannot be bothered to take privacy seriously for people who want to show up at a networking meeting. If you want to be private, wear rubber gloves and a terrorist style balaclava.

Uważamy, że posiadanie informacji na tablicy wydarzenia przed, w czasie i po spotkaniu świetnie wspomaga networking. Nie możemy się przejmować poważnym traktowaniem prywatności ludzi, którzy chcą się pojawić na spotkaniu networkingowym. Jeśli chcesz zachować prywatność, to ubierz się „na włamywacza” – w gumowe rękawice i kominiarkę.

* "Transparency policy"

OpenCoffeeKRK believes in transparency rather than privacy. By registering you are agreeing to comply with the Linkedin and Facebook standards of privacy. If you do not have an account with Linkedin and/or Facebook and do not accept their standards of privacy, we encourage you to note that we believe in transparency not privacy. Our transparency policy is based on Icelandic law which can be summarised as "everybody has the right to know everything". In the case of disputes or questions you should visit Persónuvernd Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.

„Polityka jawności”

OpenCoffeeKRK wierzy raczej w jawność, a nie prywatność. Rejestracja oznacza zgodę na stosowanie się do standardów prywatności Linkedina i Facebooka. Jeśli nie masz konta na Linkedin i/lub Facebooku i nie akceptujesz ich standardów prywatności, zachęcamy cię do zwrócenia uwagi, że wierzymy w jawność, nie prywatność. Nasza polityka jawności bazuje na islandzkim prawie, które można streścić jako „każdy ma prawo wiedzieć wszystko”. W przypadku pretensji lub pytań odsyłamy do Persónuvernd Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík.

23. Who we are?

23. Kim jesteście?

It was Marta Rylko’s idea to get this started, supported by Richard Lucas and Aliaksei Kulbei who wrote the web site. In mid 2015 we decide to merge the Colab and original Open Coffee meetings and Kamil Łopata - manager of Colab is now playing a leading role, while Aliaksei - travels the world helping Base (one of Kraków’s startup communities leading success stories).

Inicjatorem rozpoczęcia spotkań była Marta Ryłko, wspierana przez Richarda Lucasa I Aliakseia Kulbeia, który napisał stronę internetową. W połowie 2015 roku zdecydowaliśmy o połączeniu spotkań w Colabie i pierwotnego Open Coffee. Od tego czasu rolę lidera spełnia Kamil Łopata – menadżer Colabu, podczas gdy Aliaksei przemierza świat, pomagając Base’owi (jednej z głównych historii sukcesu rodem z krakowskiej społeczności startupów).

Financial support came from Hive, Innovation Nest. Colab makes the space available. We are part of Krakow startup community initiated by Hive. We have people from very different backgrounds; investors, developers, entrepreneurs, and students from all different countries. We are united by one common goal - we want to improve the Krakow startup scene and support entrepreneurs. We do this by helping people connect, share ideas, cooperate and create startups together. No one owns OpenCoffeeKRK, it’s a community project and it’s success depends on everyone’s contribution.

Wsparcie finansowe przyszło ze strony Hive’a i Innovation Nest. Colab udostępnia przestrzeń. Jesteśmy częścią krakowskiej społeczności startupowej zapoczątkowanej przez Hive. Skupiamy ludzi z bardzo różnych środowisk: inwestorów, programistów, przedsiębiorców i studentów z przeróżnych krajów. Jednoczy nas wspólny cel – chcemy ulepszać krakowskie kręgi startupów i wspierać przedsiębiorców. Robimy to, pomagając ludziom nawiązywać kontakty, dzielić się pomysłami, współpracować i razem budować startupy. Nikt nie jest właścicielem OpenCoffeeKRK – to projekt społecznościowy, a jego sukces zależy od wkładu każdego uczestnika.

24. What we are looking for?

24. Czego szukacie?

For people with a gleam in their eyes and a spring in their step! For ideas and people who want to make positive change. We are also looking for people who want to share their own experiences, it doesn’t matter in what area. We want people willing to contribute by giving something for free, whether it is time, resources or advice - because supporting others is important.

Ludzi z błyskiem w oczach i sprężynkami w nogach! Pomysłów i ludzi, którzy chcą zmienić coś na lepsze. Szukamy też osób, które chcą podzielić się doświadczeniem w jakimkolwiek obszarze. Potrzebujemy ludzi chętnie wnoszących swój wkład poprzez danie czegoś za darmo, czy to czasu, zasobów lub rady – bo wspieranie innych jest ważne.

25. What we able to give?

25. Co jesteście w stanie dać?

We are doing our best to make OpenCoffeeKRK the best networking meeting in the town. We welcoming experienced business people and investors who can give advice and feedback on your business or startup idea. We invite students and researchers who are working on amazing projects and who are looking for business applications. Perhaps you can help them? We believe that OpenCoffeeKRK is the best place to network with the right people, get advice and feedback and even found your new startup. Who knows? Maybe you’ll create next Google or Facebook. Do you already have an idea in mind? Then you should come and pitch! Don’t have one at the moment? Then come and get inspiration from others.

Robimy, co możemy, żeby OpenCoffeKRK stało się najlepszym spotkaniem networkingowym w mieście. Chętnie przyjmujemy osoby doświadczone w biznesie i inwestorów, które mogą poradzić lub dać informację zwrotną w kwestii twojej działalności lub pomysłu na Startup. Zapraszamy studentów i naukowców, którzy pracują nad niesamowitymi projektami i szukają ich biznesowych zastosowań. Może jesteś w stanie im pomóc? Wierzymy, że OpenCoffeeKRK jest najlepszym miejscem, by skontaktować się z właściwymi ludźmi, otrzymać radę, informację zwrotną, a nawet założyć nowy startup. Kto wie? Może stworzysz kolejnego Google’a lub Facebooka. Masz już pomysł w zanadrzu? To powinieneś przyjść i go przedstawić! Nie masz obecnie żadnego? To przyjdź i zaczerpnij inspiracji od innych.

The diversity of attendees is a great asset. There are almost always investors, entrepreneurs, people looking for work, people offering jobs and people new in town looking to make new contacts.

Różnorodność uczestników jest świetnym atutem. Prawie zawsze są to inwestorzy, przedsiębiorcy, osoby szukające pracy, osoby oferujące pracę i ludzie nowi w mieście, którzy szukają nowych kontaktów.

26. I’ve got a non business idea or project I want to share?

26. Mam niekomercyjny pomysł albo projekt, którym chcę się podzielić.

Cool, we welcome that too

Super, na to też jesteśmy otwarci.

27. My business idea has nothing to do with the internet. Can I come along?

27. Mój pomysł na biznes nie ma nic wspólnego z internetem. Mogę wpaść?

Yes, of course (and by the way, are you sure? The internet touches almost everything).

Tak, oczywiście (a przy okazji – jesteś pewien? Internet dotyka dziś praktycznie wszystkiego…)

28. I’m not an entrepreneur, can I come?

28. Nie jestem przedsiębiorcą, mogę przyjść?

Yes, maybe you can work with one, or get inspired with the optimism to believe you can try.

Tak. Może mógłbyś z takim pracować, albo zarazić się optymizmem i uwierzyć, że możesz spróbować.

29. Who is behind Mavenpad – your registration tool?

29. Kto stoi za Mavenpadem – waszym narzędziem do rejestracji?

Marta and Aliaksei promote the Mavenpad registration tool. It’s available for free to Open Coffee Krakow hi@mavenpad.com

Mavenpada promują Marta i Aliaksei. Jest dostępny za darmo dla Open Coffee Kraków: hi@mavenpad.com

30. I cannot write code. Does it matter?

30. Nie umiem pisać kodu. Czy to ma znaczenie?

No

Nie.

31. I don’t have any skills, money, motivation or interest in what you are doing and think this is a complete waste of time?

31. Nie mam żadnych umiejętności, kasy, motywacji i nie obchodzi mnie, co tam robicie, a w ogóle to uważam, że to jest kompletna strata czasu.

Never mind. One of the coolest things about being in a free society is that we and you don't have to do things together . We love the idea of diversity. If you want to come once just to check we are real, you will be welcome. If you change your mind, you will still be welcome. If we change our minds and decide that this whole project is stupid, we can close Open Coffee Krakow down, find you and hang out in a sad, pessimistic and cynical huddle.

Nie ma sprawy. Jedną z najfajniejszych rzeczy w życiu w wolnym społeczeństwie jest to, że ty i my nie musimy mieć ze sobą nic wspólnego. Uwielbiamy ideę różnorodności. Jeśli chcesz przyjść raz i sprawdzić, czy istniejemy – zapraszamy. Jeśli zmienisz zdanie – też zapraszamy. Jeśli my zmienimy zdanie i pewnego dnia stwierdzimy, że ten cały projekt jest głupi, to możemy zamknąć Open Coffe Kraków, znaleźć cię i razem spędzać czas jako smutna, pesymistyczna i cyniczna kompania.

32. What about your values?

32. Co z waszymi wartościami?

Great question. This value statement owes much to Hive.

Świetne pytanie. Poniższe zestawienie wartości dużo zawdzięcza Hive’owi.

Voluntary
We do it because we believe in it. People who want to make money at or through Open Coffee Krakow can do so, but not by monetizing the network and making it unavailable unless you pay...
Open networks
We believe our network must be comprised of people and organisations who believe in open networks.
Status
We believe that our community should be made up of people who believe that their social status is earned by their current activity, and contribution, not past achievement, fame, or "rock star" status
Money
Events we organise must be open to talented and motivated people with no money or contacts. In other words potentially a "ladder up" for those who need one
Transparency
Our financial and other deals with sponsors, partners will be clear and obviously stated. Transparency is important. We welcome questions and will try to answer them.
Good standing
As a community, we will do our best to keep out corrupt or dodgy people.
Private sector led
We don't to rely on the government, or to be a channel for giving away taxpayers‘ money. We can partner with, and link to the government, invite them to our events, and use their buildings and facilities, but we do not want them to be in control of our initiatives.
Linking
We are committed to linking to everyone who is relevant to the ecosystem.
Events
We will share info about events which we think are relevant for our community, while trying to avoid clashes.
Mentoring/Support
We need to find every opportunity to encourage mentorship at all levels (experience and non-experienced, young and old, multinational and start-up). Mentoring is a way that people who have been successful can give something to the next generation of business people.
Children and Youth Engagement
It is never too young to learn about entrepreneurship, we need to pull together as a community to engage our youth in this area.
Dobrowolność
Robimy to, bo w to wierzymy. Ludzie, którzy chcą zarobić pieniądze na lub poprzez Open Coffee Kraków mogą to robić, ale nie przez monetyzację sieci albo uniemożliwianie dostępu do niej, jeśli się nie zapłaci…
Otwartość sieci
Uważamy, że nasza sieć musi składać się z ludzi i organizacji, które wierzą w otwartość sieci.
Status
Uważamy, że nasza społeczność powinna składać się z ludzi uznających, że ich status społeczny wynika z ich obecnych działań i wkładu, a nie osiągnięć z przeszłości, sławy albo statusu „gwiazdy.”
Pieniądze
Wydarzenia, które organizujemy, muszą być otwarte dla utalentowanych I zmotywowanych ludzi bez pieniędzy i kontaktów. Innymi słowy, mają być potencjalną „trampoliną wzwyż” dla tych, którzy takiej potrzebują.
Jawność
Nasze finansowe i wszelkie inne układy ze sponsorami i partnerami będą postawione jasno i w sposób oczywisty. Jawność jest ważna. Jesteśmy otwarci na pytania i będziemy próbowali na nie odpowiadać.
Dobra reputacja
Jako społeczność robimy wszystko, żeby trzymać się z dala od skorumpowanych lub podejrzanych ludzi.
Prowadzona przez sektor prywatny
Nie zależymy od rządu lub samorządu, ani nie jesteśmy kanałem służącym do wydawania pieniędzy podatników. Możemy zostać partnerem instytucji rządowych, służyć kontaktami, zapraszać ich członków na nasze wydarzenia i wykorzystywać ich budynki i pomieszczenia, ale nie chcemy, by sprawowały kontrolę nad naszą działalnością.
Kontaktowanie
Angażujemy się w ułatwianie kontaktu z każdym, kto jest związany z ekosystemem.
Wydarzenia
Będziemy rozpowszechniać informację o wydarzeniach, które uważamy za istotne dla naszej społeczności, jednocześnie próbując unikać kolizji.
Mentoring/Wsparcie
Będziemy szukać każdej sposobności, by wspierać mentorstwo na wszystkich poziomach (doświadczonych i niedoświadczonych, młodych i starych, międzynarodowy i start-upowy). Mentoring jest sposobem na przekazanie czegoś nowemu pokoleniu ludzi biznesu przez osoby, które osiągnęły sukces.
Zaangażowanie dzieci I młodzieży
Nigdy nie jest za wcześnie, by uczyć się przedsiębiorczości. Jako społeczność powinniśmy współpracować w kierunku podnoszenia zaangażowania naszej młodzieży w tym obszarze.